AO AE „ProMediu” oferă consultanță în managementul deșeurilor și substanțelor chimice după cum urmează:

CURSURI DE INSTRUIRE

 • Conformarea cu legislația privind gestionarea deșeurilor, în special:
  • Cunoașterea tipurilor de deșeuri rezultate din activitate si importanta reducerii acestora, încadrarea în coduri de deșeuri, conform HG 99/2018 cu privire la aprobarea Listei deșeurilor;
  • Evidența si raportarea pe tipuri de deșeuri, conform  HG 501/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
  • Înregistrarea și raportarea în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” – www.siamd.gov.md, conform Art. 33 al Legii nr 209/2016 privind deșeurile;
  • Îndeplinirea obligațiilor generatorilor de deșeuri, în conformitate cu Legea nr 209/2016 privind deșeurile;
 • Implementarea principiului responsabilității extinse a producătorului
  • Familiarizarea cu cadrul legal  aferent: HG 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, HG 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și HG 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori
  • Cerințe față de autorizare și aspecte de elaborare a planului de operare
  • Raportarea în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” – www.siamd.gov.md
 • Conformarea cu legislația ce ține de raportarea emisiilor:
  • Familiarizarea cu prevederile HG 373/2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți
  • Înregistrarea în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți” – www.repc.gov.md

Cursurile se organizează la formarea unei grupe minime de 5 cursanți!

Durata : 4 -6 ore în funcție de subiectele abordate

Formularul de înregistrare poate fi descărcat aici.

ALTE SERVICII

 1. ANALIZA PRELIMINARĂ DE MEDIU
 • verificarea conformități cu prevederile legale în vigoare, aplicabile pentru activitățile desfășurate în cadrul organizației și elaborarea recomandărilor de conformare;

2. GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE DE ORGANIZAȚIE

 • Identificarea activităților care prezinta risc pentru mediu/om (flux tehnologic existent, locație, dotări existente etc);
 • Identificarea legislației specifice fiecărei activități prestate (întocmirea listei prevederilor legale cu legislația specifica tipologiei de activități identificate în vederea conformării cu aceasta);
 • Identificarea categoriilor de deșeuri rezultate în urma activității organizației (diagrame flux pentru fiecare activitate), inclusiv categorii de deșeuri precum ambalaje, deșeuri periculoase, baterii si acumulatori, anvelope uzate, deșeuri de echipamente electrice și electronice;
 • Încadrarea pe coduri de deșeuri, conform HG 99/2018 cu privire la aprobarea Listei deșeurilor;
 • Organizarea evidenței generării și gestionării deșeurilor, conform  HG 501/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
 • Suport în înregistrarea și raportarea datelor privind gestionarea deșeurilor în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”;
 • Modul de stocare/depozitare al deșeurilor;
 • Etichetarea deșeurilor;
 • Transportarea deșeurilor, conformarea cu cerințele privind transportarea deșeurilor în interiorul țării, cît și peste hotarele acesteia, conform cerințelor legale;
 • Reguli de buna practică în conformitate cu Legea 209/2016: prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare energetică, eliminare;
 • Suport în realizarea planului de evidență a gestiunii deșeurilor/de prevenire a generării deșeurilor si de minimizare a deșeurilor periculoase / de măsuri;
 • Identificarea posibilităților de valorificare si/sau eliminare eficienta a deșeurilor generate de diverse activități;
 • Metode de îmbunătățire a managementului deșeurilor din cadrul organizației.

3. ELABORAREA DOCUMENTATIILOR ȘI RAPOARTELOR

 • Documente ce stau la baza conformării la legislația de mediu sau pentru  emiterea actelor permisive (autorizații de mediu, acord de mediu),  analize de mediu, memoriul explicativ conform art. 25 al Legii 209 /2016,   audit de mediu,  planuri si programe de mediu.
 • Elaborarea studiilor  de fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului, etc.

Leave a Reply